Услови куповине

Наручивање, плаћање испорука робе

сзтр Мост је власник пројекта онлине продавнице www.knjizaramost.com.
Општим условима коришћења услуге утврђују се услови под којима Корисник може извршити куповину и плаћање роба и услуга на онлине продавници www.knjizaramost.com.
сзтр Мост задржава право да у складу са својом пословном политиком односно изменом понуде и/или позитивних законских прописа изврши промену ових услова, о чему ће Корисник бити обавештен.

Цене

Цене производа и услуга изражене су у динарима и исказане су у бруто износу.
Цене свих производа и услуга су подложне промени до момента потврде куповине.
Трошкови доставе на кућну адресу путем услуге курирске службе утврђује курирска служба и зависи од поруџбине.

Начин плаћања

Корисник наручену робу и услуге може платити:

Авансно – уплатом на текући рачун
Поузећем при преузимању робе од курирске службе.

Достава

Достава наручених производа и/или услуга се врши доставом на кућну адресу Корисника могућа је на територији Републике Србије.
Са обзиром на радно време курирске службе Корисник је дужан да неко буде на датој адреси у временском периоду од 09 до 17 часова како би преузимање робе било могуће.
Уколико из било ког разлога, Корисник приликом подношења захтева за наруџбину унесе нетачне или погрешне податке, сзтр Мост не сноси одговорност за случај неиспоручивања робе и/или услуга.
сзтр Мост ће контактирати Корисника на достављени контакт број или е-маил адресу, проверити тачност наведених података и поновити поступак испоруке. У случају да се понови немогућност испоруке, куповина се сматра неуспелом и примениће се правила повраћаја уплаћених средстава.
После извршене испоруке, није могуће отказати куповину производа и/или услуга и сторнирати наплаћен износ.
У случају евентуалних промена или ситуација које онемогућавају редован ток испоруке, или у случају да из техничких разлога, разлога више силе и сл. сзтр Мост није у могућности да испоручи купљену робу и/или услуге, сзтр Мост ће без одлагања обавестити Корисника о новонасталим променама, са назначењем нових рокова испоруке или у случају немогућности извршења испоруке повраћајем уплаћених средстава.

Рекламације

Корисник све рекламације на извршену куповину може упутити на број корисничког сервиса +381 34 6100805 на е-маил адресу office@knjizaramost.com сзтр Мост ће одговорити на рекламацију Корисника у законом предвиђеном року за решавање рекламација.
сзтр Мост не одговара за рекламације Корисника упућене због неиспоручивања у случају да из техничких разлога, разлога више силе и сл. сзтр Мост није у могућности да испоручи купљену робу и/или услуге што је већ описано у одељку Достава.
Приликом испоруке производа, дужност Корисника је да изврши преглед производа и да укаже на евентуална механичка оштећења, у ком случају ће производ бити замењен.
Корисник је у обавези да достављене производе преда сзтр Мост-у у оригиналном трговачком паковању, како је роба и достављена.

Ограничења одговорности

сзтр Мост задржава право измене, укидања (привременог и трајног) било којег садржаја или услуге на онлине продавници без обавезе претходне најаве.
У случају штете која може настати Кориснику и/или трећим лицима услед неауторизованог коришћења нечијег налога, или пак у случају остављања погрешних и/или нетачних података сзтр Мост неће сносити никакву одговорност.
сзтр Мост није одговоран за било коју врсту или износ накнаде штете која произилази у вези са коришћењем производа купљених путем коришћења услуге продавнице www.knjizaramost.com . Ова одредба о ограничењу одговорности се односи на штету било које врсте, укључујући директну, индиректну, консеквентну, случајну или намерну, губитак података, прихода или профита и сл. као и било коју штету насталу Кориснику и/или трећим лицима.
сзтр Мост није одговоран уколико Корисник користи туђе податке па услед тога није могуће испоручити робу на тражену адресу.

Заштита података и поверљивост информација

сзтр Мост ће, у складу са важећим законским прописима, предузети све расположиве мере у циљу заштите података о Кориснику, као и о подацима о извршеној куповини производа и/или услуга. Наведени подаци ће се сматрати пословном тајном и биће доступни само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла.
сзтр Мост неће користити наведене податке о Кориснику у циљу доставе рекламних обавештења својих и/или трећих лица, осим у случају да је Корисник дао своју изричиту сагласност за исто.

Документа

Ugovor o prodaji na daljinu
Izjava o odustanku od ugovora na daljinu